• ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οι άνθρωποί μας:

 • Αποτελούν ζωντανές αξίες της εταιρείας
 • Σέβονται τον πελάτη και τις επιθυμίες του
 • Προσηλώνονται στο αποτέλεσμα
 • Λαμβάνουν άρτια εκπαίδευση
 • Συνεργάζονται στην ομάδα σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Διακατέχονται από υπερηφάνεια για το έργο τους
 • Παραμένουν ήρεμη δύναμη
 • Είναι παρέα και εκτός εταιρείας & είναι έτοιμοι να προσφέρουν εθελοντικά τη βοήθειά τους στο συνάνθρωπο που την έχει ανάγκη
 • Σχεδιάζουν την πορεία της καριέρας τους και αναπτύσσονται μέσα στην εταιρεία

Επιλογή στελεχών:

Η επιλογή των στελεχών μας, οποιασδήποτε βαθμίδας διοίκησης, γίνεται με βάση τις σπουδές, το επίπεδο τεχνογνωσίας και πείρας στο αντικείμενό τους, καθώς και μέσω της διαδικασίας που έχουμε αναπτύξει και αφορά σε προφορική και γραπτή αξιολόγηση (τεστ αντικειμενικής διερεύνησης γνώσεων και ικανοτήτων). Επιπρόσθετα μέσω ψυχομετρικών εξετάζονται: η αντοχή του εργαζόμενου σε καταστάσεις άγχους και η δυνατότητα διαχείρισής του, ο τρόπος εργασίας κάτω από πίεση, ο τρόπος σκέψης καθώς είναι σημαντικό ο υποψήφιος να ταιριάζει στη δουλειά του call center, η προσέγγιση του υποψήφιου σε ότι αφορά το ομαδικό πνεύμα και η συνεργασία, κ.ά.

Με την πρόσληψή τους και πριν απασχοληθούν στη θέση εργασίας για την οποία έχουν προσληφθεί παρακολουθούν ειδική εκπαίδευση, όπως Soft Skills, Διαχείριση Παραπόνων, καθώς και προϊοντική εκπαίδευση σύμφωνα με το έργο. Στη συνέχεια παρακολουθούν από κοντά και σε συνεργασία με τον προϊστάμενό τους την εργασία στην οποία θα απασχοληθούν (on the job training). Το σύνολο της εκπαίδευση για κάθε νέο agent μπορεί να κυμαίνεται από 2 έως 5 εβδομάδες ανάλογα με το έργο. Η εκπαίδευση συνεχίζεται και εξελίσσεται με βάση τις ανάγκες κάθε έργου που αναλαμβάνουν με την ομάδα τους να υλοποιήσουν (εκπαίδευση προϊόντος ή υπηρεσίας, ιδιαιτερότητες συγκεκριμένης επικοινωνίας, κλπ.). Η εταιρεία έχει αναπτύξει όλες τις μεθόδους εκπαίδευσης, όπως Train-The-Trainer, e-training, εκπαίδευση σε αίθουσα, παρακολούθηση σεμιναρίων και συνεδρίων εκτός εταιρείας.

Η Infoassist αμείβει τους εργαζομένους της σύμφωνα με το νόμο για τις ώρες και ημέρες απασχόλησης. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας είναι ασφαλισμένοι σύμφωνα με το νόμο. Επιπρόσθετα έχει δημιουργήσει ένα σχήμα ανταμοιβών που συνδέεται με την παραγωγικότητα και τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης όπως καθορίζονται από κοινού με τους εργαζόμενους κατά την πρόσληψή τους ή στην πορεία της εργασίας τους.

Η απόδοση κάθε εργαζόμενου μετράται σε τακτά χρονικά διαστήματα με συγκεκριμένα κριτήρια όπως αποτυπώνονται στο σύστημα διαχείρισης απόδοσης που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει η Infoassist.

Σύμφωνα με αυτό κάθε εργαζόμενος επιβραβεύεται ή του δίδονται οδηγίες ως προς την βελτίωση του τρόπου εργασίας και προσέγγισης του κάθε έργου στην υλοποίηση του οποίου συμμετέχει.

Μέσω της αυτοματοποιημένης διαδικασίας Internal Quality Audit, που έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε ανελλιπώς σε κάθε έργο, αναδύονται θέματα που αφορούν στην ποιότητα του παραγόμενου έργου προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματική επίλυση και να εξασφαλιστεί η άριστη υλοποίηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται τόσο από εμάς όσο και από τους πελάτες μας. Συγκεκριμένα η διαδικασία αφορά σε δειγματοληπτική διερεύνηση τη στιγμή της συνομιλίας (agent & πελάτη) από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο καταγράφει τα ευρήματα σε ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες. Ακολουθεί η αξιολόγηση των ευρημάτων και η περαιτέρω συμβουλευτική ή εκπαιδευτική διαδικασία του agent ή της ομάδας agents.

Οι κατηγορίες αξιολόγησης αφορούν στον:

 • Τρόπο που απαντά ή κλείνει τη συνομιλία ο agent
 • Στις ικανότητες επικοινωνίας και στη γενική συμπεριφορά του agent
 • Στις λύσεις που δίνονται κατά τη συνομιλία από την πλευρά του agent και στην αποτελεσματικότητά του (π.χ. κλείσιμο ραντεβού, πώλησης, επίλυσης προβλήματος, κλπ.)

Στην ποιοτική αξιολόγηση στη συνέχεια προστίθενται ποσοτικά κριτήρια που αφορούν στον agent ή την ομάδα σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στο κάθε έργο.

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε τη συνεχή ανάπτυξη του προσωπικού ενώ συγχρόνως διασφαλίζουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.