ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ Υπηρεσίες εισερχόμενης επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση πελατών, καταναλωτών και επιχειρήσεων (Β2Β), με διασφάλιση άμεσης ανταπόκρισης και επίλυσης της ερώτησης ή του προβλήματος μέσω καταγραφής όλων των επικοινωνιών σε εργαλεία CRM και ανταγωνιστικών Service Level Agreements (SLAs) σε βάση 24×7.
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Διαχείριση παραπόνων
 • Τεχνική υποστήριξη
 • Παραγγελιοληψία
 • Κλείσιμο ραντεβού
 • Τηλεγραμματεία
 • Πωλήσεις – Υποστήριξη προϊόντων & υπηρεσιών
 • Τηλεφωνικοί διαγωνισμοί
 • Overflow κλήσεων
Ποιοτική εκπροσώπηση και κάλυψη αναγκών υπάρχοντος και δυνητικού πελατολογίου βασισμένο στο συμφωνημένο Service Level. Παροχή πληροφοριών με κάλυψη 24Χ7. Δυνατότητα χρήσης CRM της Infoassist.
Διαδικασίες ορθής καταγραφής παραπόνων και συγκέντρωσής τους με ακολουθία διορθωτικών ενεργειών και αποτελεσματικής επίλυσής τους. Follow up στον πελάτη.
Κάλυψη φάσματος καταναλωτικών – επαγγελματικών συσκευών, προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας με υπηρεσίες διαβαθμισμένης υποστήριξης ξεκινώντας από καταγραφή βλαβών έως το επίπεδο επίλυσης και αποκατάστασης προβλήματος με δυνατότητα απομακρυσμένης παρέμβασης και βασισμένο στο συμφωνημένο Service Level. Δυνατότητα κάλυψης 24×7, σε 1ου και 2ου βαθμού τεχνική υποστήριξη.
Υπηρεσίες άμεσης υποδοχής και διαχείρισης αιτημάτων παραγγελιών με εγγυημένη προϊοντική υποστήριξη και γεωγραφική εύρεση σημείων αποστολών καλύπτοντας τομείς εστίασης, εμπορικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Οριοθετημένες δομές ενεργειών, υποστηριζόμενες με παροχή πληροφοριών και οδηγιών για την τελική υποβολή επιθυμητών αιτημάτων ραντεβού, με βάση την κάλυψη των αναγκών του τελικού χρήστη υπηρεσίας.
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης που απευθύνονται σε όλους τους κλάδους επαγγελματιών και εταιρειών με άμεση τροφοδότηση πληροφοριών και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και δυνατότητα τηλεφωνικού follow up προς τη βάση πελατολογίου. Δυνατότητα κάλυψης 24×7 και χρήση CRM της Infoassist.
Διαχείριση αναγκών δυνητικού και υπάρχοντος πελατολογίου με δρομολόγησή τους προς την επίτευξη αγοράς υπηρεσιών ή προϊόντων, βασισμένη στην άρτια προϊοντική γνώση και σε αποτελεσματικές μεθόδους πωλήσεων. Δυνατότητα κάλυψης 24×7 και χρήση CRM της Infoassist.
Υποδοχή κλήσεων που προέρχονται από τρέχοντες διαγωνισμούς με επιβεβαίωση κωδικών επιτυχίας, καταγραφή απαιτούμενων δεδομένων και άμεσης ενημέρωσης status διαδικασίας προς τον τελικό χρήση. Δυνατότητα κάλυψης 24×7 και χρήση CRM της Infoassist.
Άμεση εξυπηρέτηση του μη προβλέψιμου ή/και διαχωρίσιμου (overflow) όγκου κλήσεων τηλεφωνικού κέντρου πέραν των ημερήσιων δυνατοτήτων του για τη διασφάλιση της ποιότητας εξυπηρέτησης πελατών του ή πέραν του ωραρίου κάλυψης εσωτερικά. Η κάλυψη overflow μπορεί να υλοποιηθεί για έργα Εξυπηρέτησης Πελατών, Παραγγελιοληψίας, Τεχνικού Τμήματος κλπ.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ Υπηρεσίες που αφορούν την εξερχόμενη επικοινωνία. Το Contact Center αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο marketing που παρέχει προστιθέμενη αξία στη συνολική στρατηγική marketing των επιχειρήσεων.
 • Welcome calls σε νέο πελατολόγιο
 • Καμπάνιες marketing
 • Ενημέρωση βάσης δεδομένων
 • Δημιουργία lead
 • Κλείσιμο ραντεβού
 • Πωλήσεις προϊόντων & υπηρεσιών
 • Follow up σε direct mailing
 • After sales calls
 • Προγράμματα loyalty
 • Ερευνες αγοράς
 • Διεξαγωγή ερωτηματολογίων εμπορικού περιεχομένου
 • Υπηρεσίες retention
 • Υποστήριξη event logistics
Ενέργειες στο πελατολόγιο με στόχο την επικοινωνία του «πελατοκεντρικού» προφίλ της εκπροσωπούμενης εταιρείας και ταυτόχρονα επιβεβαίωση ή συλλογή πληροφοριών και δεδομένων για το νέο πελάτη. Ταυτόχρονα δίνονται συμπληρωματικές πληροφορίες στον πελάτη, λύνονται απορίες και ολοκληρώνεται το καλωσόρισμά του στον οργανισμό.
Επικοινωνίες σε υφιστάμενο ή δυνητικό πελατολόγιο συγκεκριμένου προφίλ για υποστήριξη πωλήσεων, ενεργειών ενίσχυσης του brand name ή λανσαρίσματος νέου προϊόντος, υπηρεσίας ή προσφοράς.
Εμπλουτισμός ή ανανέωση βάσης Πελατολογίου για χρήση μελλοντικών ενεργειών και κατηγοριοποίηση target groups. Καταγραφή διευθύνσεων email καθώς και άλλων πληροφοριών (π.χ. στελέχη της εταιρείας, κλπ.).
Διαχείριση υφιστάμενου ή δυνητικού πελατολογίου, διείσδυση και καταγραφή αναγκών και ενδιαφέροντος με τελικό στόχο τη δήλωση επιθυμίας για οριοθετημένη συνάντηση ή άλλου είδους επικοινωνία, με αντικείμενο την απόκτηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας εκπροσώπησης.
Υπηρεσία δημιουργίας νέου πελατολογίου ή υπενθύμισης επαναληπτικής υποχρέωσης σε παρεχόμενη υπηρεσία βασιζόμενη σε άρτια προϊοντική γνώση και σε αποτελεσματικές μεθόδους πωλήσεων.
Δομημένα πλάνα ενεργειών υποστηριζόμενα από ομάδες πωλησιακού προφίλ και ειδικά διαμορφωμένο σενάριο επικοινωνίας, με στόχο τον ολοκληρωμένο κύκλο επιτυχημένων πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών.
Υπηρεσία επικοινωνίας για υπενθύμιση ή επιβεβαίωση ενημέρωσης προηγούμενης καμπάνιας με στόχο την ενίσχυση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και καταγραφή πρόθεσης του πελατολογίου.
Φάσμα ενεργειών υποστήριξης πελατολογίου για καταγραφή ικανοποίησης και περαιτέρω αναγκών που ενδεχομένως έχουν προκύψει με στόχο την ενίσχυση του brand name, των πωλήσεων, του υπάρχοντος δικτύου και του “Πελατοκεντρικού» προφίλ της εκπροσωπούμενης εταιρείας.
Ενέργειες ενημέρωσης και ένταξης πελατολογίου σε προγράμματα επιβράβευσης και εξαργύρωσης προνομίων.
Δομημένες επικοινωνίες για την καταγραφή των αναγκών και του προφίλ του αγοραστικού κοινού σύμφωνα με το επιθυμητό φάσμα πληροφοριών της εκπροσωπούμενης εταιρείας.
Διείσδυση σε επιλεγμένα target groups, καταγραφή και ομαδοποίηση απαντήσεων ερωτηματολογίων και αποστολή σε πραγματικό χρόνο. Δυνατότητα διεξαγωγής εξειδικευμένων ερωτηματολογίων, πχ για εξοπλισμό ΙΤ.
Επικοινωνίες με στόχο τη διατήρηση του πελατολογίου καταγράφοντας αιτίες και προβλήματα που προέκυψαν μέσω της διαχείρισης και ορθής αντιμετώπισής τους ώστε να επιτευχθεί η παραμονή των πελατών στις υπηρεσίες της εκπροσωπούμενης εταιρείας.
Υπηρεσία επικοινωνίας ενδιαφέροντος σε συμμετέχοντες/καλεσμένους διαφόρων events. Επαναληπτικές επικοινωνίες και follow up.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του call center που λειτουργεί μέσα σε επιχείρηση. Περιλαμβάνονται πλάνο δράσης και παρακολούθησης της εξέλιξης καθώς και προτάσεις που αφορούν σε αλλαγές εσωτερικής δομής και οργάνωσης. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε απασχολούμενους call center που λειτουργεί μέσα σε επιχείρηση προκειμένου στη βελτίωση των ικανοτήτων τους και της παραγωγικότητάς τους.

…και η έρευνα έδειξε
 • 80% των πελατών αξιολόγησε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ως Πολύ Καλή ή/και Άριστη
 • 80,77% των πελατών βαθμολόγησε το αποτέλεσμα της συνεργασίας με την Infoassist με βαθμό 4 και 5 (1 χαμηλότερο, 5 υψηλότερο)
 • Το 82% βαθμολόγησε με βαθμό 4 και 5 (1 χαμηλότερο, 5 υψηλότερο) την Infoassist ως προς την αποτελεσματικότητα διαχείρισης των έργων
Τα στοιχεία αφορούν στο αποτέλεσμα της έρευνας που διενεργήθηκε το έτος 2012 στην οποία απάντησαν εγγράφως 25 στελέχη από 13 συνεργαζόμενες εταιρείες.